Gestió comptable, fiscal i financera a Andorra

Sabem que la comptabilitat és el cor de tota empresa i nodreix totes les àrees que conformen cada societat. Per aquesta raó, com a element clau a l’hora de poder prendre decisions i conèixer la situació real d’aquesta, posem a la seva disposició un equip de professionals al corrent de tots els canvis de legislació i amb dilatada experiència, perquè l’ajudin a assolir els millors estàndards de qualitat i rigor, que li permetran minimitzar els riscos potencials i maximitzar el valor per l’accionista.

Assessorament en l’elaboració dels comptes anuals: Comptes anuals, Comptes anuals abreujats, Comptes anuals simplificats.
Comptabilització, anàlisi d’operacions i supervisió comptable.
Suport en l’elaboració dels Estats Financers.
Conversió d’Estats Financers a Normes internacionals.
Conciliacions bancàries.
Assistència a tancaments comptables, formulació i aprovació de comptes anuals.
Anàlisi de comptes de Balanç i Pèrdues i guanys.
Dipòsit on-line dels comptes anuals al Registre Mercantil.

Presentació dels comptes anuals a Andorra

El termini per realitzar el tancament comptable anual de tot tipus d’entitats mercantils és el 31 de desembre de cada any. Posteriorment, tot tipus de societats mercantils (SL o SA), Fundacions, Associacions o altres tipus d’entitats no lucratives, gestores patrimonials, societats civils o comunitats de béns, han de dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil abans del 31 de juliol del següent any.

Assessorament comptable a Andorra

Davant els ràpids canvis en el paradigma empresarial dels últims anys, és important donar un servei de qualitat, interdisciplinari i amb capacitat de renovar-se per tal de protegir el futur de l’entramat empresarial, els empresaris, treballadors i els particulars. Per aquesta raó, ens hem envoltat d’un ampli equip tècnic amb dilatada experiència per oferir un servei d’alt estàndard tècnic.

La normativa mercantil, comptable i financera andorrana estableix unes obligacions tributàries, comptables i mercantils a les societats anònimes, limitades, civils, gestores de patrimoni i als autònoms.

Composició dels comptes anuals a Andorra

Assessorem als nostres clients en l’elaboració de les actes de la Junta General, certificació social i en els següents documents que conformen els comptes anuals a Andorra:

Assessorament Fiscal a Andorra

A2C posa a disposició dels seus clients, una completa i extensa experiència en l’assessorament fiscal que permet optimitzar la càrrega fiscal de l’empresa, ajudant a simplificar la gestió i supervisió de les obligacions tributàries d’aquests.

Tot l’anterior, amb la més alta qualitat i agilitat, tenint com a marca d’identitat la relació personal entre els nostres assessors i el client, per tal d’oferir el millor servei possible adaptat a les característiques i particularitats de cadascun d’aquests, gràcies a comptar amb un equip integrat per professionals especialitzats en aquesta àrea amb una llarga experiència en el sector.

En concret, els serveis que prestem són:

1. Assessorament en impostos a Andorra
          a.  Assessorament en l’impost de societats a Andorra (IS)
          b.  Assessorament en l’impost sobre la renda dels no residents a Andorra (IRNR)
          c.  Assessorament en l’impost sobre la renda de les persones físiques a Andorra (IRPF)
          d.  Assessorament en els impostos indirectes a Andorra (IGI).
          e.  Assessorament en altres impostos a Andorra:
                    · Impost sobre els habitatges buits (IHB)
                    · Impost indirecte sobre els serveis d’assegurança (ISI Assegurances)
                    · Impost indirecte sobre les transmissions patrimonials (ITP)
                    · Plusvàlua
                    · Impostos especials a les activitats d’importació o fabricació d’alcohols, als tabacs o hidrocarburs.
                    · Impost sobre activitats de joc d’atzar.
2.  Tramitació on-line dels impostos davant l’Agència Tributària.

Impostos de societats a Andorra (IS Andorra)

Les empreses andorranes tributen a Andorra a un tipus general del 10%, amb un sistema de deduccions i bonificacions similar al que utilitzen els països del nostre entorn europeu. Per a més informació sobre l’impost de societats, posar-se en contacte amb nosaltres.

IVA a Andorra (IGI Andorra)

El tipus general de l’impost indirecte a Andorra és del 4,5%, sent un dels més competitius del territori europeu. Pels productes i serveis vinculats amb la sanitat, educació, cultura, aliments i lloguers, existeix un tipus reduït de l’1%, i un tipus superreduït del 0% (serveis hospitalaris i d’assistència sanitària).

A més, existeix un tipus del 9,5% pels serveis bancaris i financers, i un tipus de gravamen especial del 2,5% pel transport de persones i la seva comercialització, així com per activitats culturals o socials. Per a més informació sobre l’impost indirecte a Andorra, posar-se en contacte amb nosaltres.

Impost sobre la renda de les persones físiques a Andorra (IRPF Andorra)

El tipus de tributació de l’impost sobre la renda de les persones físiques és del 10% per totes les rendes superiors als 40.000 Euros. Cal posar de relleu, que per les rendes compreses entre 24.000 Euros i 40.000 Euros, s’aplicarà un tipus de tributació del 5% (amb un sistema de bonificacions en quota). Les rendes inferiors a 24.000 Euros resulten exemptes de tributació. Per a més informació sobre l’impost de la renda de les persones físiques a Andorra, posar-se en contacte amb nosaltres.

Impostos sobre la renda dels no-residents fiscals (IRNR Andorra)

Les empreses i les persones que no resideixen a Andorra i que han obtingut beneficis en el territori andorrà per la seva activitat, han de pagar en general un tipus del 10%. Per a més informació sobre l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals a Andorra, posar-se en contacte amb nosaltres

FES CRÈIXER EL TEU NEGOCI AMB A2C

Som la primera consultoria que ofereix serveis integrals mitjançant l'us de la tecnologia, optimitzant les àrees claus del teu negoci.